3280BP-1

דלת בטחון פריצה קרה / אש 15 דקות - חסינת ירי

משקוף וכנף מעובים ומתאימים לדרישות הבטחון. הדלת נבדקה הן בבדיקת ניסוי פריצה, הן בניסוי אש והן בניסוי ירי ע"י הגורמים המוסמכים.

3280BP-1
Close Window